Záruční podmínky

Informace pro koncové uživatele dveřních výplní PERITO:

 • Vyžádejte si u svého prodejce oken a dveří dostatek informací o výrobcích PERITO. Informujte se o rozdílech mezi vloženými a křídlo překrývajícími výplněmi. Dále pak o rozdílech v materiálu povrchových desek – ALU, GFK, HPL a plast. Veškeré informace jsou dostupné také na webových stránkách www.perito.cz!
 • Výrobce upozorňuje zákazníka, že dveřní výplně budou dodány s označením výrobce v podobě štítku s logem PERITO, který je umístěn do spodní části výplně a u produktů řady Design do vyfrézovaného prohloubení.
 • Plastové dveřní výplně s povrchovou úpravou dekoru dřeva jsou zpracovávány vakuovou technologií při vysokých teplotách a může tak dojít k mírným odchylkám ve výsledném odstínu barvy dekoru dřeva. Shoda s odstínem rámu dveří tak nemusí být naprosto identická!
 • Ochranou folii, která je „nalepena“ na celé ploše odstraňte z výrobku nejlépe ihned po zasazení dveří, nejpozději však do 1 měsíce. Ve vlastním zájmu výrobek důkladně zkontrolujte, na případné pozdější reklamace, týkající se případného poškození povrchu výrobku či prosklení, nebude brán ze strany výrobce zřetel.
 • Výrobek musí být nainstalován v dostatečné vzdálenosti od topných zařízení, zářičů tepla a otevřeného ohně. Rovněž se vyvarujte působení ostrých, či tvrdých předmětů na povrch výrobku.
 • Bezvadná funkce dveřní výplně je PODMÍNĚNA dodržením postupů výroby a instalace křídla a rámu vstupních dveří, nařízených výrobcem profilů. Při použití nevhodného profilu, výztuhy, absenci vazebných prvků, atd. není zaručeno správné fungování dveřní výplně! Je bezpodmínečně nutné, aby dodavatel dveří s překrytou dveřní výplní dodržel manuál a technologii pro nalepení dveřní výplně na křídlo dveří!
 • Při běžném používání je naprosto dostačující občasné omytí výrobku pomocí hadru nebo houby a to pouze běžnými čistícími prostředky neobsahujícími alkohol (líh)! V žádném případě nepoužívejte k čištění chemikálie, rozpouštědla, abrasivní nebo líh obsahující čistící prostředky.
 • Doplňky udržujte běžnými čistícími prostředky určenými pro daný druh použitého materiálu.
 • Údržbu a čištění standardního zasklení provádějte běžným způsobem za použití prostředků na mytí oken. Při rozbití skla kontaktujte svého dodavatele k zajištění přesklení. V žádném případě se nepokoušejte sami o opravu.
 • Posuzování kvality povrchu a skel se obecně provádí běžným okem ze vzdálenosti 3 metrů. Vady, které nejsou z této vzdálenosti zřetelně viditelné, nejsou výrobním nedostatkem a nemohou být předmětem reklamace.

Výrobky PERITO s RAL nástřikem

 • Povrchový lak výrobku dozrává cca 30 dní od nástřiku. Do uplynutí této lhůty je třeba s výrobkem zacházet odpovídajícím nadmíru šetrným způsobem, aby nedošlo k mechanickému poškození povrchu. Po uplynutí této doby vykazuje lak odpovídající míru tvrdosti a odolnosti
 • Po uplynutí 30 dní je možné povrch oplachovat čistou, teplou jarovou vodou a poté otřít čistou jemnou houbou. Vždy oplachovat lehce celou plochu výrobku. Při nadměrném tlaku a opakovaném čištění na malé ploše může dojít k viditelnému vyleštění plochy!
 • Nečistoty nesmějí být čištěny suchým ubrouskem ani hadříkem, nesmějí být použity žádné čistící chemikálie, například savo, líh, aceton apod.
 • Lakované povrchy jsou obecně náchylné na mechanické poškození a je tedy třeba přistupovat k ošetřování povrchu s náležitou opatrností po celou dobu životnosti výrobku PERITO.
 • Posuzování kvality povrchu nástřiku pro venkovní stavební povrchy se hodnotí běžným okem ze vzdálenosti 3 metrů. Malé pupínky, jemné škrábance, brusné značky, které nejsou zřetelně viditelné, nejsou výrobním nedostatkem a nemohou být předmětem reklamace
 • U výplní ENTRY jsou frézované drážky „nuty“ lakovány ručně a není možné dosáhnout přesnosti strojového lakování. Objednáním výplně řady ENTRY zákazník potvrzuje, že byl s těmito technickými možnostmi lakování seznámen a nepřesnosti lakování mezi dvěma barvami nebo lakem a dekorační fólií nemohou být následně předmětem reklamace.

Záruční podmínky

1. Vzhled výplně

Výrobce upozorňuje zákazníka, že dveřní výplně budou dodány s označením výrobce v podobě štítku s logem PERITO, který je umístěn do spodní části výplně a u produktů řady Design do vyfrézovaného prohloubení.

Vzhled výplně, tedy konkrétně barva, kvalita povrchu a skel a celkový pohledový dojem se posuzuje za denního světla, pouhým okem ze vzdálenosti 3m od dveřní výplně. Eventuelní vady, které nejsou z této vzdálenosti rozpoznatelné, nemohou být předmětem reklamace.
Odlišné povrchové struktury rámečků a povrchu výplně jsou povoleny. Tento rozdíl nesmí být rozpoznatelný ze vzdálenosti větší, jak 3 m.

Ornamentní montované rámečky se považují za ozdobný komponent a jejich velikost tak podléhá rozměrové toleranci +/- 2% délky hrany.

Posuzování odstínu fólií dekoru dřeva je prováděno dle oficiálních vzorníků dodavatelů těchto fólií – Renolit, Hornschuh a Cova. Výrobce neodpovídá za rozdíly odstínů mezi jednotlivými foliemi doodavatelů v případě použití rozdílných folií pro rám a křídlo v závislosti na druhu objednané folie pro dveřní výplň ( např. Zlatý dub Renolit 2178001 vs. Zlatý dub Hornschuh 436-2036 ). POZOR – dekorové folie jsou pro profily a dveřní výplně zpracovávány odlišnými technologiemi. Výsledný design dekoru dřeva tak nemusí být naprosto identický. Může docházet k rozdílu v odstínu barvy dekoru dřeva, „natažení“ folie atd.

Při rozdílných materiálech, použitých na 1 výrobku (například lakovaná deska v kombinaci s probarveným PVC) může vlivem dlouhodobého působení povětrnostních podmínek docházet k rozdílným barevným změnám jednotlivých dílů.

Vady, vzniklé během používání výrobku a v průběhu záruční doby, ovlivňující vzhled, či funkčnost výrobku, budou předmětem reklamačního řízení.

Nástřik RAL je proveden dle zadaného čísla RAL a musí se shodovat se vzorníkem RAL K5 CLASSIC POLOMAT. Reklamace neshody odstínu barev dveřní výplně a rámu budou posuzovány dle tohoto vzorníku.

2. Prosklení
Všechny dveřní výplně jsou v základní variantě prosklení vyráběny včetně tepelně izolačního skla a teplého rámečku. Toto sklo je umisťováno přednostně na interiérovou stranu DV, v případě kombinace s vitráží pak na exteriér.

Případné zamlžení vnitřní části prosklení dveřní výplně je považováno za vadu a může být předmětem reklamace.
Při péči o vitrážové prosklení dbejte zvýšené opatrnosti. Poškození, způsobené použitím abrasivních, či agresivních mycích přípravků, případně mechanická poškození, nemohou být předmětem případné reklamace.

Metody zkoušení a posuzování vad izolačních skel se posuzují dle příslušných norem pro sklo ve stavebnictví ČSN EN 572-8

Vady, které mění vzhledovou jakost skla = viditelné vady, např. škráby – ostré mechanické poškození povrchu skla (mohou být lineární/ protáhlé nebo bodové – viz.ČSN EN 572-8).

Definice tolerancí výroby a vzhledu vitrážových skel
COLORA+CRYSTAL – tolerance překrytí olověné pásky 2 mm
COLORA – bublinky pod barevnou folií vytvářející efekt opravdového skla
COLORA – barevná folie je abstraktní proto obsahuje fleky a šmouhy
CRYSTAL – leptaný povrch fazetovaných kamenů je nepravidelný, můžou se objevit hladké plochy max 1cm2
FUSING – bublinky ve skle jsou běžným jevem při spékání skel
FUSING – bílé (mléčné) sklo, může obsahovat černé tečky způsobené technologií výroby tohoto skla
FUSING – hrany spečených skel nejsou ostré a úplně rovné

Orientace skel při výrobě
Umístění jednotlivých zvolených skel do dithermického, případně trithermického skla podléhá mnoha variantám a kombinacím. Jednotlivé pozice skel jsou vždy uvedeny v objednacím programu PERITO při sestavování prosklení! Dle přání je možné pozice měnit.
V případě trithermu je standardní výběr skel doplněn automaticky o středové sklo optiwait (clear vision).

Posuzování osy souměrnosti ornamentního skla dle ČSN EN 572-5 z prosince 2004
Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – část 5: Sklo vzorované

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 572-5:2004. Evropská norma EN 572-5:2004 má status české technické normy

Výbor z normy:

4.2.2 Tolerance
Tolerance, t, viz. obrázek jmenovitých rozměrů délky, H, a šířky, B, závisí na tloušťce skla a pro sklo 4mm činí tolerance 3 mm.

Tolerance

Obrázek 1 – Stanovení délky, šířky a pravoúhlosti

5.2.1.2 Vady vzoru
Vztažný prvek, například přímka nebo přímá hrana se umístí na sklo tak, jak je uvedeno na obrázku. Změří se odchylka x vzoru vůči vztažnému prvku.

Obr_2

Obrázek 2 – nepravoúhlost

Obr_3

Obrázek 3 – zvlnění

Obr_4

Obrázek 4 – prohnutí do oblouku

5.3.3.
Odchylka vzoru x viz. obrázek, nesmí překročit 12 mm na metr.

Prasknutí skla dveřní výplně
Sklo patří mezi křehké materiály, u kterých nedochází k plastické deformaci. Po překročení meze odolnosti okamžitě praská. Praskání je způsobeno působením mechanického a tepelného pnutí na sklo, které překračuje hodnotu přípustnou pro daný formát a je závislé na velikosti plochy skla, použitých typech ornamentních skel atd.. Znamená to, že pokud bylo dané sklo dodáno zákazníkovi v celku a k prasknutí skla došlo během používání skla, důvody prasknutí je třeba hledat ve faktorech, které působily na sklo v okamžiku jeho prasknutí (náraz působením průvanu, mechanické poškození úderem apod. ). Současné metody výroby skla umožňují udržet vnitřní napětí skla na nízké, kontrolované úrovni. Případné vady vyplývající z nevhodného vnitřního pnutí by se tak projevily během úkonů spojených s výrobou izolačních dvojskel ( trojskel ) a při následné výrobě dveřní výplně. Prasknutí skla tedy nemůže být samovolné a vzhledem ke všem výše uvedeným faktům nemůže být předmětem případné uznatelné reklamace.

3. Deformace dveřní výplně

Prohnutí dveřního panelu, resp. vstupních dveří, vlivem rozdílné tepelné roztažnosti použitých materiálů nezadává důvod k reklamaci, pokud je zachována funkčnost výrobku ve vztahu k deklarovaným parametrům dle ČSN EN 14 351-1, uvedených v Prohlášení o vlastnostech nebo uvedených na štítku CE.

Povrchové desky podléhají délkové roztažnosti vlivem změny teplot okolního prostředí. Tuto vlastnost není možné výrobcem ovlivnit. Vzhledem k těmto vlastnostem dochází vlivem střídání povětrnostních vlivu (teplo a zima) k roztažnosti a pnutí materiálu, které se mohou projevit nejčastěji jako prohnutí či kroucení dveřní výplně. Tento jev nelze eliminovat a ani se nedoporučuje ho nějak výrazněji omezovat, mohlo by pak dojít k prasknutí svrchní pohledové desky
(platí pro plast). Velký vliv na prohnutí výplně má i samotné zpracování křídla, do kterého je výplň osazena. Výplně nejsou při své dilataci samy o sobě pří vypínání křídla schopny vyhovět stejným nárokům jako izolační dvojsklo. Při dodržením montážních podmínek , především ponechání dilatačních mezer pro rozpínání výplně, neovlivňují výše zmíněné deformace funkci ani vzhled dveřní výplně . Z výše zmíněných důvodů nemůže být prohnutí výplně posuzováno jako reklamační nárok.

4. Rozměr dveřní výplně
Ořez na míru je prováděn s tolerancí +/- 2 mm dle osy souměrnosti, není li v objednávce uvedeno jinak. Každý výrobek má v programu PERITO uveden maximální povolený ořez. Pokud je maximální ořez překročen, není na tento výrobek poskytována záruka na rozlepení! Tloušťka dveřní výplně podléhá toleranci +/- 1 mm.

 
 
Nový konfigurátor dvěří