Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“)

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ („Správce“)

PERITO s.r.o.
IČO: 634 83 246
Dyje 163, 669 02 Znojmo
e-mail: perito@perito.cz

Správce je podnikatelem v oblasti:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti:

Velkoobchod a maloobchod – výroba dveřních výplní, sendvičových desek, akustických desek a příslušenství

Zastoupená::
Josefem Kočím, jednatelem
Milanem Valáškem, jednatelem
Kontakt: perito@perito.cz

II. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt Správci poskytl, a to v souvislosti
s uzavřením smluvního vztahu či jiného vztahu. Jedná se zejména o tyto osobní údaje:

a) Identifikační údaje – osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta
(jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, datum narození, rodné číslo, podpis, u klienta fyzické osoby
podnikatele též daňové identifikační číslo a IČ);

b) Kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt s klientem (zejména klientem uvedená kontaktní adresa,
číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace);

c) Další údaje na základě Vašeho souhlasu

III. Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME

a) přímo od subjektů údajů (např. smlouvy, souhlasy, e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formuláře
na webových stránkách, sociální sítě, vizitky, aj.);

b) z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu
veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ve znění
pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík vlastníků jednotek,
obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností);

c) další registry ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů

IV. JAKÝ JE ÚČEL ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako správce zpracováváme a uchováváme za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou
Vaše osobní údaje k těmto účelům („Účel zpracování“)

a) vedení dokumentace související s naším podnikáním a obchodními případy;

b) vedení objednávkových systémů;

c) vedení komunikace z webových formulářů;

d) vedení evidence stížností a reklamací;

e) zasílání obchodních sdělení;

f) marketingové účely

V. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány Správcem v jeho sídle a v jeho provozovnácch. Ke zpracování
dochází prostřednictvím výpočetní techniky, případně manuální způsobem u údajů vedených v listinné podobě.
Za tímto účelem provedl Správce opatření sloužící k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření,
která brání neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě,
neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování a dalším neoprávněným zneužití osobních údajů.
Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny , respektují práva subjektů údajů na ochranu
soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních ůdajů.

VI. KOMU OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE POSKYTUJEME

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanovením právních předpisů v konkrétních případech
kromě Správce být zejména orgány veřejné moci. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných
účelů zpracovávány vedle Správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů
uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

VII. JAKÁ JE DOBA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění Účelu zpracování.
Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze smluv, oprávněných zájmů,
tak i příslušných obecně závazných právních předpisů.

VIII. JAKÁ MÁTE PRÁVA V RÁMCI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) právo na informace o zpracování svých osobních údajů;

b) právo k přístupu ke svým osobním údajům;

c) právo požadovat po Správci opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;

d) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;

e) právo na získání svých osobních údajů (jejich přenositelnosti);

f) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

IX. JAK MŮŽETE KONTAKTOVAT SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve věcech souvisejících s problematikou ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat písemným
dopisem zaslaným na adresu sídla Správce, Dyje 163, 669 02 Znojmo nebo na e-mailové adrese
perito@perito.cz. Dále na telefonním čísle +420 515 210 777 v době od pondělí do pátku 7:00 do 15:00.

X. JAK INFORMUJEME O ZÁSADÁCH A PRAVIDLECH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Správce ZDE

Zásady pro ochranu oznamovatelů protiprávního jednání (Whistleblowing)

Vnitřní předpis společnosti PERITO s.r.o.

Chcete-li podat oznámení v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména pak směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákonem č. 171/2003 Sb., o ochraně oznamovatelů, můžete tak učinit prostřednictvím e-mailové adresy: oznameni@perito.cz

Chcete se na něco zeptat?

Zajímají vás informace o našich výrobcích nebo cokoliv jiného?

Prodejci Konfigurátor dveří