Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“)

 I.   SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ("Správce")

   PERITO s.r.o.
   IČO: 634 83 246
   Dyje 163, 669 02 Znojmo
   e-mail: perito@perito.cz

 Správce je podnikatelem v oblasti:
 
 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti:
  
 Velkoobchod a maloobchod - výroba dveřních výplní, sendvičových desek, akustický desek
 a příslušenství

   Zastoupená:
  
   Josefem Kočím, jednatelem
   Milanem Valáškem, jednatelem
   Kontakt: perito@perito.cz

II. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt Správci poskytl,
a to v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu či jiného vztahu. Jedná se zejména 
o tyto osobní údaje:

  a) Identifikační údaje - osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné
    identifikaci klienta (jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, datum narození,
    rodné číslo, podpis, u klienta fyzické osoby podnikatel též daňové identifikační
    číslo a IČ);

  b) Kontaktní údaje - osobní údaje umožňující kontakt s klientem (zejména klientem
    uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné
    obdobné informace);

  c) Další údaje na základě Vašeho souhlasu

III. Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME

  a) přímo od subjektů údajů (např. smlouvy, souhlasy, e-maily, telefon, webové stránky,
     kontaktní formuláře na webových stránkách, sociální sítě, vizitky, aj.);

  b) z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (veřejnou evidencí je pro účely
    tohoto dokumentu veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících
    právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík
    nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík vlastníků jednotek, obchodní rejstřík
    a rejstřík obecně prospěšných společností);

  c) další registry ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění
    pozdějších předpisů

IV. JAKYÝ JE ÚČEL ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jako správce zpracováváme a uchováváme za podmínek a v mezích stanovených platnou právní
úpravou Vaše osobní údaje k těmto účelům ("Účel zpracování")

  a) vedení dokumentace související s naším podnikáním a obchodními případy;

  b) vedení objednávkových systémů;

  c) vedení komunikace z webových formulářů;

  d) vedení evidence stížností a reklamací;

  e) zasílání obchodních sdělení;

  f) marketingové účely

V. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány Správcem v jeho sídle a v jeho provozovnách. Ke zpracování
dochází prostřednictvím výpočetní techniky, případně manuálním způsobem u údajů vedených v listinné
podobě. Za tímto účelem provedl Správce opatření, sloužící k zajištění ochrany osobních údajů,
zejména opatření, které brání neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich
změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování a dalším
neoprávněným zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny,
respektují práva subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních
předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

VI. KOMU OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE POSKYTUJEME
Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanovením právních předpisů v konkrétních 
případech kromě Správce být zejména orgány veřejné moci. Osobní údaje mohou být pro zajištění
výše popsaných účelů zpracovávány vedle Správce také zpracovateli, a to na základě smluv
o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

VII. JAKÁ JE DOBA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění Účelu zpracování.
Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze smluv, oprávněných
zájmů, tak i příslušných obecně závazných právních předpisů.

VIII. JAKÁ MÁTE PRÁVA V RÁMCI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  a) právo na informace o zpracování svých osobních údajů;

  b) právo přístupu ke svým osobním údajům;

  c) právo požadovat po Správci opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;

  d) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;

  e) právo na získání svých osobních údajů (jejich přenositelnost);

  f) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

IX. JAK MŮŽETE KONTAKTOVAT SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ve věcech souvisejících s problematikou ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat písemným
dopisem zaslaným na adresu sídla Správce, Dyje 163, 669 02 Znojmo nebo na e-mailové adrese
perito@perito.cz. Dále na telefonním čísle +420 515 210 777 v době od pondělí do pátku 7:00 do 15:00.

X. JAK INFORMUJEME O ZÁSADÁCH A PRAVIDLECH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tyto zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Správce www.perito.cz/ochrana osobních údajů.
 
 
Nový konfigurátor dvěří