Reklamační řád společnosti PERITO s.r.o.

Článek I.

Převzetí zásilky
Při převzetí zásilky je odběratel povinen provést základní kontrolu. Prohlédnout, zda obal není poškozen a zda nedošlo k poškození prosklení ( evidentně rozbité sklo uvnitř balení ). V případě podezření na poškození zásilky je nutné tuto okamžitě za přítomnosti dopravce rozbalit a zkontrolovat. Při předávání zásilky je řidič povinen se na vyžádání příjemce zúčastnit kontroly obsahu. Řidič tedy bude postupovat dle následujících bodů:

a) před rozbalením musí být přímo příjemcem uveden do přepravního listu stav obalu. Tento údaj zapíše sám zákazník a stvrdí jej svým podpisem. Nikdy nesmí info o stavu obalu do přepravního listu zapisovat řidič!

b) poté je možno zásilku rozbalit a zkontrolovat obsah. V případě, že je zásilka v pořádku, potvrdí příjemce její převzetí. Pokud v pořádku není, uvede rozsah poškození a může ji buď s výhradou do přepravního listu převzít, nebo odmítnout.

V případě zjištění poškození zboží uveďte stupeň poškození do přepravního listu, případně si vyžádejte protokol „Zápis o škodě“ a zde poškození popište. Tuto zásilku nepřebírejte, dopravce ji doručí do firmy PERITO k posouzení a případné opravě či výrobě nového kusu. Pokud je to možné, pořiďte fotodokumentaci poškození. Pořiďte si kopii přepravního listu, nebo Zápisu o škodě. Tento dokument s písemnou reklamací poškození přepravou zašlete ihned na firmu PERITO k rukám paní Graf a to buď faxem na č. +420 515 234 480 nebo mailem na adresu help@perito.cz, budeme se snažit co nejrychleji o doručení opraveného, nebo nového zboží.

V případě, že při rozbalení poškozeného obalu nezjistíte poškození zásilky, tuto převezměte a potvrďte přepravní list.

Článek II.

Dodatečné zjištění poškození
Odběratel je povinen veškeré zásilky důkladně zkontrolovat a případné škody, způsobené dopravou, které nebyly na první pohled patrné, do 24 hodin, případně do 1 pracovního dne od doručení zboží písemně reklamovat dodavateli a zaslat na firmu PERITO následující dokumenty:

– Fotodokumentaci škody
– Písemnou reklamaci s popisem škody
– Kopii přepravního listu

V tomto případě je dopravce povinen uvedenou reklamaci řešit ve zvláštním řízení a v zákonem dané lhůtě 3 měsíců zaslat vyjádření k reklamaci. Předmětem šetření bude především zjištění, zda k poškození zásilky nedošlo zaviněním odběratele, nesprávným skladováním, nesprávnou manipulací atd. Jelikož není možné, aby odběratel po tuto lhůtu odložil zakázku, bude tyto případy řešit firma PERITO individuálně tak, aby došlo k co možná nejkratšímu prodlení z dodání směrem ke koncovému zákazníkovi.

Článek III.

Termín dodávky
Termín dodávky na celém území ČR – do 2 pracovních dní po potvrzeném termínu expedice
Termín dodávky na celém území SR – do 3 pracovních dní po potvrzeném termínu expedice

Zpoždění dodávky zboží
Při nedodržení termínu doručení zboží má odběratel právo na slevu z přepravného až do výše 50%. V případě, že by pozdní dodávka zboží měla mít za následek návazné škody, musí odběratel na tento fakt při převzetí zboží dopravce písemně upozornit ! Jen tak lze případné následné škody způsobené pozdním dodáním zboží zaviněné dopravcem tomuto vyčíslit a požadovat náhradu.

Článek IV.

Kupující je povinen skladovat závadné zboží odděleně. Kupující je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání (zvláště dalšího prodeje a manipulace), které by mohlo ztížit nebo znemožnit pozdější posouzení vad zboží.


Článek V.

Kupující nemá nárok na snížení kupní ceny z důvodu vad dodaného zboží. Prodávající je podle své volby oprávněn vady kdykoli odstranit opravou, dodáním náhradního zboží, nebo poskytnout přiměřenou slevu. Vadné zboží je zákazník povinen vrátit na vlastní riziko a náklady prodávajícího prodávajícímu.


Článek VI.

Jestliže kupující vznese neoprávněné nároky z odpovědnosti za vady, je povinen neprodleně uhradit všechny náklady, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti s uplatňováním těchto nároků.

Článek VII.

Úhrada nákladů spojených s reklamačním řízením – výrobce hradí odběrateli prokazatelně vzniklé náklady, spojené s reklamačním řízením výrobcem uznaných reklamací. Tato povinnost zaniká u reklamací neshody atributů dodaného zboží oproti objednávce objednatele, viz. odstavec 3 Návodu k použití ( převzetí a kontrola dodaného zboží ) reklamovaných po stanovené lhůtě 24 hodin od doručení zboží objednateli a to včetně nákladů na posouzení reklamace, cestovného a dalších náhrad i v souvislosti s případnou třetí osobou, dotčenou obchodním vztahem s odběratelem.


Článek VIII.

K reklamaci je možné přijmout pouze výrobky prokazatelně vyrobené společností PERITO s.r.o., což je kupující povinen doložit odpovídající dokumentací – původní objednávkou výrobku. Reklamace bude přijata pouze od společnosti, která výrobek objednala a v plné výši uhradila.
Reklamaci je nutné zaslat písemnou formou, zahrnující popis vady, odpovídající dokumentaci o nákupu výrobku, případně fotografie vad. Reklamaci je možné zaslat emailem na emailovou adresu : help@perito.cz, případně faxem na č. +420 239 017 341
O evidenci přijetí reklamace bude reklamující informován emailem do 3 pracovních dní. Formou písemné dohody obou stran bude dohodnut další postup řešení reklamačního řízení.

Platnost od: 1.1.2013