Návod k použití

Podmínkou plnění jednotlivých ustanovení tohoto dokumentu oběma stranami obchodního vztahu je odpovídající proškolení prodejců a obchodních zastoupení odběratele! Toto školení provede odpovědná osoba společnosti PERITO s.r.o. na žádost odběratele, který je povinen toto školení zajistit. Součástí tohoto dokumentu jsou přílohy č.1,2,3

1. Objednávka zboží

 

A/  pomocí webového konfigurátoru PERITO (dále jen WKFG). Platí pro veškerý sortiment mimo bod B

B/ Sortiment ALU/GLASS a GFK objednávejte pomocí k tomu určených pdf  resp. xls formulářů, tento sortiment bude postupně zařazován do WKFG

Po přijetí objednávky bude kupujícímu zasláno potvrzení objednávky, případně návrh kupní smlouvy a to dle charakteru, množství a ceny objednávaného zboží. V případě zaslání návrhu kupní smlouvy vyžaduje prodávající potvrzení tohoto návrhu odpovědnou osobou kupujícího (podpis a razítko kupujícího). Návrh kupní smlouvy má platnost 14 kalendářních dní od odeslání tohoto návrhu kupujícímu. Kupní smlouva vzniká odesláním potvrzení objednávky kupujícímu, případně doručením kupujícím řádně potvrzeného návrhu kupní smlouvy prodávajícímu a to písemně, nebo elektronicky na adresu perito@perito.cz.

POZOR – objednávkový program PERITO CD není nadále aktualizován a v něm obsažený sortiment a ceny nemusí odpovídat aktuální nabídce zboží společnosti PERITO! Jediným platným a aktuálním ceníkem je WKFG, případně u sortimentu, který není ve WKFG obsažen tištěný, nebo elektronický ceník (GFK a ALU/GLASS výrobky)

Při vyplňování objednávky je nutné vyplnit všechna povinná pole. Dbejte především na zadání správných hodnot pro přesahy límce překryté výplně! Vyplňte číslo objednávky, čímž zamezíte případné duplicitě. V případě pochybností, nebo nejasností kontaktujte své obchodníky PERITO!

Objednávky překrytých výplní PERITO – při výpočtu rozměrových hodnot objednávané dveřní výplně berte na vědomí, že exteriérová deska překrývající křídlo má sílu 3 mm. Pro nalepení překryté dveřní výplně je možné objednat montážní balíček.

Další, zde nezmíněné související skutečnosti, týkající se objednávky zboží PERITO, především smluvní sankce při stornu objednávky, jsou obsahem Všeobecných obchodních podmínek PERITO.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny a úpravy v sortimentu !

 

2. Výroba křídla a rámu vstupních dveří

• Bezvadná funkce dveřní výplně je PODMÍNĚNA dodržením postupů výroby a instalace křídla a rámu vstupních dveří, nařízených výrobcem profilů. Při použití nevhodného profilu, výztuhy, absenci vazebných prvků, atd. není správné fungování dveřní výplně zaručeno ! Při výrobě plastových vchodových dveří v provedení dekoru dřeva je vhodné veškeré vazební prvky a výztuhy rámu a křídla naddimenzovat !

• Pro vsazenou variantu dveřní výplně se používají běžné profilové systémy, kde je daná výplň zalištována zasklívacími lištami.

• Prosklené dveřní výplně GFK Entry jsou určeny pouze pro překrytí křídla plastových profilů. Pro výrobu křídla tak používejte, pokud možno, speciální profily určené pro překrytí dveřní výplně. Pokud takovýto profil nemáte k dispozici, je možné po úpravě použít i stávající profily pro vložené dveřní výplně. Nutné úpravy profilu tak konzultujte s výrobcem profilu.

• Pro překryté dveřní výplně ALU/GLASS používejte výhradně k tomu určený ALU profil.

• Dveřní výplň pro oboustranně překryté křídlo je možné objednat pouze jako komplet vchodových dveří ALU PERITO

3. Přeprava od výrobce, převzetí výrobku

• Přepravu si zajistí odběratel: V tomto případě bude předán výrobek odběrateli ve výrobním závodě PERITO. Odběratel je povinen zkontrolovat výrobek a shodu výrobku. Po kontrole a převzetí výrobku již odběratel zodpovídá za rizika poškození spojené s přepravou výrobku.

• Přepravu zajistí dodavatel: Výrobek bude doručen na místo určení uvedené v objednávce jako „Adresa dodání“. Při doručení výrobku zkontrolujte pečlivě vnější obal. Při evidentním poškození obalu, nebo dalších skutečnostech, naznačujících poškození výrobku vinou přepravy, postupujte dle Reklamačního řádu viz. níže

• Odběratel je povinen při převzetí zkontrolovat shodu veškerých atributů objednávky oproti dodanému zboží. Případné vady do maximálně 24 hodin, případně do 1 pracovního dne od doručení reklamovat výrobci. Pokud tak neučiní, považuje se dodané zboží za bezvadné a budou uznány pouze pozdější reklamace charakteru vad materiálů, ne však mechanického poškození výrobku, ke kterému může dojít manipulací třetí osobou.

• Vybrané výrobky jsou dodávány včetně vratného obalu (stojanu). Tento stojan musí být následující den od doručení připraven k vyzvednutí. Stojan bude přepravcem dodavatele vyzvednut nejdéle do 48 hodin od dodání zboží. Nebude-li stojan připraven k odběru, je odběratel povinen tento stojan následně dodat na své vlastní náklady do firmy PERITO s.r.o. – Brněnská ulice 542, 67182 Dobšice. Nebude-li stojan vrácen dodavateli, bude odběrateli účtována smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč bez DPH/měsíc, čímž však nezaniká povinnost dodání stojanu zpět prodávajícímu.

4. Skladování, interní přeprava, péče o výrobek

• Dveřní výplně PERITO je nutno skladovat na hraně, kolmo k vodorovné podložce.

• Sendvičové panely PER-IZOL skladujte na hraně, kolmo k vodorovné podložce, nebo vodorovně celou plochou na rovném, pevném podkladě.

• Dveřní výplně překrývající křídlo po provedení kontroly skladujte až do okamžiku montáže v původních ochranných obalech.

• Při skladování a případné další přepravě je nutné dbát zvýšené opatrnosti, výrobky zajistit proti posunutí a mechanickému poškození.

• Při běžném používání je naprosto dostačující občasné omytí výrobku pomocí hadru nebo houby a to pouze běžnými čistícími prostředky neobsahujícími alkohol (líh)! V žádném případě nepoužívejte k čištění chemikálie, rozpouštědla, abrasivní nebo líh obsahující čistící prostředky.

• Doplňky udržujte běžnými čistícími prostředky určenými pro daný druh použitého materiálu.

• Údržbu a čištění standardního zasklení provádějte běžným způsobem za použití prostředků na mytí oken. Při rozbití skla kontaktujte dodavatele. V žádném případě se nepokoušejte sami o opravu.

Dveřní výplně PERITO s RAL nástřikem

• Povrchový lak výrobku dozrává cca 30 dní od nástřiku. Do uplynutí této lhůty je třeba s výrobkem zacházet odpovídajícím, nadmíru šetrným způsobem, aby nedošlo k mechanickému poškození povrchu. Po uplynutí této doby vykazuje lak odpovídající míru tvrdosti a odolnosti

• Po uplynutí 30 dní je možné povrch oplachovat čistou, teplou jarovou vodou a poté otřít čistou jemnou houbou. Vždy oplachovat lehce celou plochu výrobku. Při nadměrném tlaku a opakovaném čištění na malé ploše může dojít k viditelnému vyleštění plochy!

• Nečistoty nesmějí být čištěny suchým ubrouskem ani hadříkem, nesmějí být použity žádné čistící chemikálie, například savo, líh, aceton apod.

• Lakované povrchy jsou obecně náchylné na mechanické poškození a je tedy třeba přistupovat k ošetřování povrchu s náležitou opatrností po celou dobu životnosti výrobku PERITO.

5. Ořez,výřezy

Ořez dveřní výplně odběratelem je povolen pouze pro plastové a HPL vložené dveřní výplně za následujících podmínek:

• Ořez provádějte přímočarou, nebo ruční kotoučovou pilou s kotoučem se zuby z tvrdokovu. Okraje výplně podél řezu je třeba vždy podložit, resp. sevřít, aby nedocházelo k odtrhávání svrchních desek.

• Při rozměrových úpravách je nutné dodržovat pravoúhlost všech ploch a rychlost řezu přizpůsobit složení řezaného materiálu.

• Pokud provádíte výřez otvoru do plochy dveřní výplně, nebo plochy PER-IZOL desky, je nutné rohy plánovaného otvory předvrtat, teprve poté tyto body spojit řezem. Nedojde tak k prasknutí desek v rohových spojích výřezu. Na takový výrobek dále neposkytujeme záruku!  Veškeré doplňky si objednejte včetně montáže při objednávce výplně !

Pokud objednáváte ořez přímo v objednávce, provádí ho společnost PERITO zdarma. Nepřekračujte daný, maximální povolený ořez. Maximální vzdálenost hrany výplně od ozdobných rámečků, případně prosklení musí být minimálně 50 mm. Pokud požadujete větší ořez, automaticky je pro tento výrobek zrušena záruka! Lepené plochy od rámečku jsou příliš malé a může dojít k vadám spojů!

Dveřní výplně ALU/GLASS a GFK Entry jsou dodávány v přesném rozměru dle objednávky s toleranci +- 1mm, žádné další úpravy rozměru výplně nejsou možné a byly by důvodem ke zrušení záruky poskytované výrobcem. Výjimku tvoří otvory pro madlo, zámek nebo kliku, za případná poškození dveřní výplně, spojené s jejich vyvrtáním, ale odpovídá v plné míře objednávající. Pro výplně ALU/GLASS mohou být otvory vyhotoveny výrobcem za předpokladu, že je k objednávce dveřní výplně dodán technický výkres. Za správnost zaslaných kót ručí objednavatel.

6. Zasklívání, montáž

Vložené dveřní výplně
• Výplň není určená k vypínání, podpírání, nebo vyrovnávání nepravoúhlého, nebo pokleslého dveřního křídla. Křídlo musí být i bez výplně stálotvaré a samonosné, křídlo musí být plně funkční bez použití dveřní výplně jako konstrukčního prvku! Při přepětí výplně dojde k deformacím, na které se nevztahuje záruka výrobce!

• Při výrobě rámu a křídla dodržujte nařízení výrobce profilů.

• Ochrannou folii dveřní výplně je nutné odstranit max. do 3 měsíců od přijetí výplně!

• Při montáži dveřních výplní používejte tzv. dilatační zasklívání výplní. Mezi dveřní výplní a křídlem nad horní hranou výplně je nutné ponechat dilatační mezeru min. 5 mm. Tuto mezeru je možné vymezit podložkou z měkkého materiálu.

Při zasklení bez dilatačních mezer dojde k nadměrnému prohýbání a deformacím výplně, na které se nevztahuje záruka výrobce.

Dveřní výplně pro překrytí křídla – Lepení dveřní výplně – překrytí křídla, montáž kompletu

• Společnost PERITO s.r.o. je výrobcem komponenty – dveřní výplně GFK, určené pro lepení na plastové profily křídla dveří a dveřní výplně ALU/GLASS, určené pro lepení na hliníkové profily křídla dveří. Společnost PERITO doporučuje vhodná lepidla, aktivátory a technologické postupy lepení. Tyto postupy, lepidla, aktivátory atd. jsou společností PERITO ve spolupráci s dodavatelem lepidel funkčně ověřeny a při jejich dodržení výrobce lepidla garantuje odpovídající kvalitu lepeného spoje. Vlastní lepení, použitá lepidla a zvolené technologické postupy jsou však plně na volbě a v odpovědnosti odběratele! V případě volby jiných lepidel a technologických postupů pro lepení překryté dveřní výplně PERITO na křídlo dveří konzultujte postupy lepení i typy lepidel s Vámi vybraným dodavatelem.

• Nalepení dveřní výplně můžou provádět pouze osoby, které prodělaly příslušné školení společnosti PERITO. O účasti na školení bude sepsán zápis, potvrzený oběma stranami

• Ochrannou folii dveřní výplně je nutné odstranit max. do 3 měsíců od přijetí výrobku!

Záruční podmínky

Předmětem záruky a případné reklamace jsou v přehledu následující skutečnosti:
• Přeprava zajišťovaná společností PERITO – poškození zboží způsobené přepravou

• Typ a provedení zboží dle objednávky

• Shoda dekoru výplně, shoda RAL odstínu povrchu – dle příslušných předpisů PERITO

• Prosklení – osová souměrnost a vady skel dle norem výrobce skla

• Kvalita lepeného spoje – funkčnost a kvalita doporučených lepidel a aktivátorů – lze reklamovat u doporučeného dodavatele lepidel

Předmětem reklamace nemůže být mimo výše uvedené:
• Prohnutí či jiné deformace dveřní výplně. Tyto změny jsou způsobené přirozenou roztažností povrchových materiálů dveřní výplně a výrobce je nemůže ovlivnit

• Prasknutí skel dveřní výplně po doručení a převzetí. Výměna prasklého či rozbitého skla je placenou službou

• Stejnoměrná změna odstínu barvy, odstínu dřevodekoru nebo povrchu kovových rámečků, způsobená přirozeným stárnutím

• Přirozené stárnutí silikonu

• Změna v sortimentu

• Zboží, které nebylo v plné výši uhrazeno výrobci

• Výrobek jakkoliv mechanicky upravovaný, poškozený odběratelem, či koncovým zákazníkem

• Kvalita odběratelem provedené montáže a „nalepení“ dveřní výplně na křídlo odběratele

1/ Přeprava
Řídí se „Reklamačním řádem“

2/ Kontrola dodaného zboží
Řídí se „Reklamačním řádem“

3/ Záruka poskytovaná na výrobní vady:
Výrobky PERITO 5 let ode dne expedice
Doplňky 2 roky ode dne expedice

4/ Vzhled výrobku
Vzhled výrobku, tedy konkrétně barva, kvalita povrchu a skel a celkový pohledový dojem
se posuzuje za denního světla, pouhým okem ze vzdálenosti 3m. Eventuelní vady, které nejsou z této vzdálenosti rozpoznatelné, nemohou být předmětem reklamace. Stejnoměrné změny odstínů barev, dřevodekorů a hliníkových komponentů, způsobené stárnutím materiálu, nemohou být předmětem reklamace.

Dekor dřeva – shoda profilu a povrchu výplně:
Dekorové folie jsou pro profily a dveřní výplně zpracovávány odlišnými technologiemi. Výsledný design dekoru dřeva tak nemusí být naprosto identický. Může docházet k rozdílu v odstínu barvy dekoru dřeva, „natažení“ folie atd.

RAL barva povrchu:
Je posuzována dle předpisu PERITO pro jednotlivé typy barvy povrchu výrobku. V případě nejasností o odstínu požadované barvy povrchu výrobku si vyžádejte vzorky dodávaných barev, případně příslušné předpisy pro jednotlivé typy barevné povrchové úpravy (RAL nástřik mokrá lakovna, RAL nástřik prášková lakovna, bílé barvy plast, bílé barvy HPL atd..). „Pro povrchovou úpravu hliníku u ALU dveří/dveřní výplně v nástřiku RAL se používají práškové barvy. Při objednání této barvy je nutné kromě RAL čísla uvést taky výrobce barvy a specifický kód.“

5/ Prosklení

Metody zkoušení a posuzování vad izolačních skel se řídí normami: ČSN EN 572-8, ČSN EN 1096-1, ČSN EN ISO 12543-6
Posuzování osy souměrnosti ornamentního skla dle ČSN EN 572-5 z prosince 2004 – Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – část 5: Sklo vzorované. Tato norma je českou verzí evropské normy EN 572-5:2004. Evropská norma EN 572-5:2004 má status české technické normy.

Prasknutí skla dveřní výplně
Sklo patří mezi křehké materiály, u kterých nedochází k plastické deformaci. Po překročení meze odolnosti okamžitě praská. Praskání je způsobeno působením mechanického a tepelného pnutí na sklo, které překračuje hodnotu přípustnou pro daný formát a je závislé na velikosti plochy skla, použitých typech ornamentních skel atd.. Znamená to, že pokud bylo dané sklo dodáno zákazníkovi v celku a k prasknutí skla došlo během používání skla, důvody prasknutí je třeba hledat ve faktorech, které působily na sklo v okamžiku jeho prasknutí (náraz působením průvanu, mechanické poškození úderem apod.). Současné metody výroby skla umožňují udržet vnitřní napětí skla na nízké, kontrolované úrovni. Případné vady vyplývající z nevhodného vnitřního pnutí by se tak projevily během úkonů spojených s výrobou izolačních dvojskel (trojskel) a při následné výrobě výrobku. Prasknutí skla tedy nemůže být samovolné a vzhledem ke všem výše uvedeným faktům nemůže být předmětem případné uznatelné reklamace.

6/ Deformace výrobku

Povrchové desky podléhají délkové roztažnosti vlivem změny teplot okolního prostředí. Tuto vlastnost není možné výrobcem ovlivnit. Vzhledem k těmto vlastnostem dochází vlivem střídání povětrnostních vlivu ( teplo a zima) k roztažnosti a pnutí materiálu, které se mohou projevit nejčastěji jako prohnutí či kroucení dveřní výplně. Tento jev nelze eliminovat a ani se nedoporučuje ho nějak výrazněji omezovat, mohlo by pak dojít k prasknutí svrchní pohledové desky ( platí pro plast ). Velký vliv na prohnutí výplně má i samotné zpracování křídla, do kterého je výplň osazena.Výplně nejsou při své dilataci samy o sobě pří vypínání křídla schopny vyhovět stejným nárokům jako izolační dvojsklo. Při dodržení montážních podmínek , především ponechání dilatačních mezer pro rozpínání výplně, neovlivňují výše zmíněné deformace funkci ani vzhled dveřní výplně . Z výše zmíněných důvodů nemůže být prohnutí výplně posuzováno jako reklamační nárok.

Zasklení s dilatací                                                                                                                      Zasklení bez dilatace


7/ Rozměr výrobku

Vložené dveřní výplně
– Ořez na míru je prováděn s tolerancí +/- 2 mm dle osy souměrnosti, není li v objednávce uvedeno jinak. Každý výrobek má definován maximální povolený ořez. Pokud je maximální ořez překročen, není na tento výrobek poskytována záruka!
– Tloušťka dveřní výplně podléhá toleranci +/- 1 mm

Dveřní výplně překrývající křídlo – GFK a ALU/GLASS, ALU dveře
– Dveřní výplň je vyrobena na přesný rozměr dle objednávky ve vnějším i vnitřním rozměru povrchových desek s tolerancí +/- 1 mm / 1 metr běžné délky
– Tloušťka dveřní výplně podléhá toleranci +/- 1 mm
– ALU dveře jsou vyrobeny na přesný rozměr dle objednávky s tolerancí +/- 1 mm / 1 metr běžné délky

8/ Pevnost a trvanlivost lepeného spoje překryté dveřní výplně PERITO

– Výrobce poskytuje odběrateli veškerá doporučení, včetně manuálu pro nalepení dveřní výplně na křídlo. Dále pak doporučuje vhodné lepidlo a aktivátor povrchu. Výrobce také zajišťuje proškolení pracovníků odběratele k lepení překrytých dveřních výplní na profilové křídlo odběratele.
Výrobce nezajišťuje vlastní lepení dveřní výplně na křídlo. (vyjma oboustranně kryté varianty). Jelikož nemůže tuto činnost ovlivňovat ani kontrolovat, nepřebírá záruku na trvanlivost a funkčnost lepeného spoje.


9/ Ostatní ustanovení

– Ostatní dokumenty upravující obchodní vztah a technické náležitosti jsou k dispozici v sídle společnosti PERITO s.r.o. Na vyžádání mohou být zaslány žadateli.